Privacyverklaring Stichting Speelhuis

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Stichting Het Speelhuis, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24358234.

Verwerken persoonsgegevens

  • contactgegevens

Bij inschrijving vragen wij u om uw contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

  • overige persoonsgegevens

Indien u deelnemer wordt van Het Speelhuis, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van onze activiteiten en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. De gegevens op de computer zijn versleuteld. Op de website wordt uw email adres gebruikt voor de nieuwsbrieven in een door een wachtwoord beveiligde omgeving.

Er worden geen persoonsgegevens in fysieke vorm vastgelegd.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Persoonsgegevens die in het kader van uw deelnemerschap aan het Speelhuis zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw deelnemerschap bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Indien geen deelnemerschap Het Speelhuis tot stand is gekomen, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. De contactgegevens staan op onze website.

Online omgeving

Onze website gebruikt cookies, maar alleen met uw toestemming. Zodra u onze website bezoekt, kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Uw email adres wordt op de site gebruikt voor de nieuwsbrieven en worden met een wachtwoord beveiligd opgeslagen.

Het Speelhuis maakt van tijd tot tijd geluids- en/of beeldopnamen van leerlingen/deelnemers tijdens lessen, repetities en activiteiten, ten behoeve van de website, folders of andere pr-uitingen. Leerlingen/deelnemers en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen aan het gebruik voor dit doel geen rechten ontlenen. Bij foto’s van minderjarigen zullen door het speelhuis nooit hun namen worden vermeld. Ouders/verzorgers die bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s waarop hun kind staat, dienen dit zelf aan Het Speelhuis te melden. De contactgegevens staan op onze website.
Het gebruik van geluids- en beeldopname vorm een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten. Indien u hiermee niet akkoord gaat, is het onmogelijk om aan de activiteiten van het speelhuis deel te nemen.

 

versie 1.1
23 mei 2018